Sunday, October 11, 2009

ALBINISME DI MALAYSIA: TANGGAPAN MASYARAKAT DAN PROFIL SOSIO-EKONOMI

ALBINISME DI MALAYSIA: TANGGAPAN MASYARAKAT
DAN PROFIL SOSIO-EKONOMI

Mai Shihah Abdullah1, Julismah Jani2, Cham Jia Li1 dan Chow Poh Kheng1

1Jabatan Biologi, Fakulti Sains dan Teknologi
2Jabatan Sains Sukan, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak Darul Ridzuan

ABSTRAK

Prevalen awal yang telah dijalankan ke atas pelajar-pelajar sekolah rendah sebagai sub populasi Malaysia mendapati nisbah golongan albino adalah seorang dalam 10,000. Prevalen ini lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh National Organization of Albinisme and Hypopigmentation, Amerika Syarikat (1:17,000), tetapi jauh lebih rendah yang terdapat dalam masyarakat Soweto dengan nisbah 1:394. Kajian yang dijalankan di beberapa buah negara membangun dan kurang membangun mendapati pelbagai tanggapan yang dilontarkan oleh masyarakat sekeliling terhadap golongan ini. Selain daripada tekanan emosi yang dihadapi oleh mereka, peluang untuk mendapatkan pekerjaan juga turut terjejas, dan secara langsungnya merendahkan status sosio-ekonomi golongan ini. Soal-selidik yang mengandungi soalan-soalan tanggapan masyarakat biasa (normal) terhadap golongan albino telah diedarkan dan 2160 telah dikembalikan. Sejumlah 65.7% daripada mereka dapat mengenalpasti individu albino dan pernah bertemu atau bergaul dengan mereka yang majoritinya ditemui di kampung (31.7%) dan di tempat awam (25.2%) diikuti di tempat kerja (19.52%) dan pusat pengajian (16.2%). Seramai 485 daripada 497 responden yang pernah berkawan dan bersekolah dengan golongan ini; 41.5% di sekolah rendah, 31.7% di sekolah menengah, 2.70% di matrikulasi, 5.0% di maktab dan 19.1% di universiti. Kebanyakan responden mempunyai keinginan untuk berkawan (33.3%) dan memberi sokongan (22.6%) kepada golongan ini selain daripada rasa simpati (19%). Antara ciri-ciri yang menyebabkan responden menjauhi golongan ini ialah takut dengan penampilan mereka (10.63%), pelik/ganjil (12.7%) dan tidak suka bergaul dengan mereka (3.25%). Segelintir (2.93%) menganggap mereka orang kurang upaya dan tidak normal. Tahap kefahaman responden mengenai pewarisan dalam albinisme memuaskan (77.2%). Walaubagaimanapun ada responden memberikan jawapan terkenan/rasuk, terkena buatan orang, anak orang bunian selain 12.7% memberikan jawapan tidak tahu. Walaupun kefahaman mereka tinggi mengenai pewarisan dalam albinim, namun 64% memberikan jawapan yang tidak tepat bagaimana ianya dapat diatasi. Golongan albinisme juga dianggap sebagai golongan yang suka menyendiri (33.6%) selain daripada dilabel sebagai anak hantu/bunian, anak ”mat salleh” dan orang cacat. Walau apapun tanggapan mereka namun 98% responden sudi untuk menghulurkan bantuan kerana menganggap mereka orang normal (67.9%) dan atas rasa simpati (25%). Hirarki respons kesudian majikan untuk mengambil golongan ini sebagai pekerja: hak bekerja (46.6%), kelayakan/kelulusan (41.6%) dan simpati (6.2%). Sebaliknya ketidaksudian, atas faktor untuk menjaga imej syarikat (44%), tiada kelayakan/kelulusan (25%) dan beranggapan mereka golongan kurang upaya (21.5%). Sifat penyayang rakyat Malaysia masih menebal kerana 50% akan memberikan peluang kepada mereka sebagaimana golongan normal yang lain dan 41% akan memberikan nasihat dan motivasi kepada mereka. Golongan ini berada di dalam jurang ekonomi yang agak besar (RM 853.00) dengan pendapatan minimum RM 0.00 (ramai yang tidak bekerja), dan maksimum RM 4000.00. Walaupun bilangan individu albino yang tidak bekerja lebih ramai di kalangan perempuan, tetapi keempat-empat individu yang memegang jawatan tertinggi adalah dari gender yang sama. Kajian ini menunjukkan yang tanggapan masyarakat menyumbang kepada tekanan emosi yang dialami oleh golongan albino yang mana ianya menjejaskan persekolahan mereka dan memberi kesan yang lebih terok ke atas mereka tidak mempunyai kekuatan emosi yang tinggi berbanding individu albino yang berjaya. Walaubagaimanapun, sebagai individu yang abnormal secara genetiknya, mereka mengharapkan kefahaman dan bantuan masyarakat untuk mengurangkan kerengsaan yang di alami. Fungsi ibu-bapa, guru serta pentadbir boleh diadaptasikan untuk memenuhi keperluan ini kerana golongan ini seharusnya berada di dalam sistem persekolahan teras dan tidak perlu diasingkan atau distigma sebagai orang buta.

PENGENALAN

Menurut Organisasi Kebangsaan Albinisme dan Hipopigmentasi (NOAH) (2004), albinisme (terbitan daripada perkataan ”albus” yang mermakna putih) ialah sekumpulan individu yang mewarisi keadaan genetik yang menyebabkan gagal mensintesis pigmen melanin (Oetting dan rakan-rakan (1996, dalam Lund, 2001) yang berfungsi sebagai ”photoprotective” dan kekurangan pigmen melanin pada kulit menyebabkan cahaya ultra violet tidak dihalang dan dapat menembusi kulit (Kuster, 2000). Menurut Witkop dan rakan-rakan (1983, dalam Kromberg, Castle Zwane dan Jenkins, 1989) pula kekurangannya memberi kesan kepada mata (individu mengalami ”albinisme ocular”) atau kedua-dua mata dan kulit (”albinisme okularkutenus”) dan reaksi photophobia. Albinisme diwarisi apabila individu menerima gen albinisme daripada kedua-dua ibu bapanya yang merupakan pembawa atau individu albino. Namun albinisme ocular diwariskan daripada ibu kepada anak lelakinya sahaja.

Masyarakat mudah perasan dengan keterampilan fizikal seseorang, tambahan sekiranya terdapat individu yang sedikit berbeza dalam sebuah keluarga apatah lagi yang lari daripada penampilan fizikal yang norma dalam sesuatu bangsa. Akan timbullah tohmahan atau kata-kata yang kurang menyenangkan. Golongan albinisme dan keluarga mereka tidak boleh lari daripada masalah ini. Kajian di Malaysia mendapati mereka sering kali tertekan dengan ketidakupayaan diri sendiri dan ditokok lagi dengan tekanan masyarakat di sekeliling mereka (Mai Shihah dan Julismah, 2004).

Rusdi Mustapha (November 8, 1998) dalam akhbar The Sun melaporkan orang albino yang tinggal Kuala Pilah, Negeri Sembilan merupakan golongan yang pandai dan rajin bekerja. tetapi ramai daripada mereka telah berhenti bekerja akibat daripada ejekan rakan dan masalah penglihatan. Dalam laporan yang sama, salah seorang guru di Kuala Pilah, Negeri Sembilan menyatakan bahawa ramai daripada pelajar albino mengalami masalah membaca dan kebanyakan daripada pelajar albino tercicir dalam pelajaran mereka sejak di peringkat sekolah rendah lagi. Akibat daripada tanggapan masyarakat dan tidak berpendidikan tinggi sehingga menyebabkan mereka melarikan dan menghilangkan diri ke hutan.

Suatu perkara yang paling kritikal ialah golongan albinisme ini tidak dikategorikan secara jelas dalam masyarakat kita. Testimoni golongan albinisme boleh dijadikan sebagai satu rujukan untuk tujuan di atas. Ini akan memberikan garis panduan kepada guru-guru untuk lebih bersedia mengajar golongan ini di sekolah.

Persoalan-persoalan seperti sejauh manakah tanggapan masyarakat menyumbang dalam penentuan status sosio-ekonomi golongan albinisme dan adakah ia merupakan faktor yang mempengaruhi kualiti hidup albinisme? Begitu juga apakah dengan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai albinisme boleh menyangkalkan tanggapan negatif masyarakat terhadap mereka? Seterusnya bagaimana hubungan kedua-dua faktor ini dalam mempengaruhi sosio-ekonomi mereka? Persoalan-persoalan ini perlu dijawab sebagai langkah awal untuk membantu meningkatkan kualiti hidup golongan albinisme ini.

PERNYATAAN MASALAH

Sehingga kini kajian spesifik untuk mengkaji tanggapan dan hubungannya dengan status sosio-ekonomi di kalangan golongan albinisme tidak pernah dijalankan di Malaysia. Walaupun kita menyedari kehadiran mereka dalam masyarakat, melontarkan pelbagai anggapan terhadap mereka dan sering mengaitkannya dengan faktor tidakcemerlangan mereka dalam bidang akademik dan sosio-ekonomi. Namun isu yang dianggap sensitif ini tidak pernah diterokai.

OBJEKTIF KAJIAN

1) Mengenal pasti tanggapan dan pengetahuan masyarakat Malaysia terhadap golongan albinisme.
2) Mendapatkan status sosio-ekonomi golongan albinisme di Malaysia

METODOLOGI

Soal-selidik telah dihantar ke 300 buah sekolah rendah untuk mendapatkan prevalen awal murid-murid albino di peringkat sekolah rendah. Sebanyak 4 000 set soal-selidik telah diedarkan untuk mengkaji tahap pengetahuan dan tanggapan masyarakat umum tehadap golongan albinisme kepada semua peringkat masyarakat (mahasiswa/i UPSI, pensyarah UPSI, guru-guru sekolah menengah dan rendah, masyarakat setempat di mana individu albino ditemui yang terdiri daripada rakan-taulan, ketua masyarakat dan saudara-mara mereka). Daripada maklumat yang diberikan, penyelidik dapat bertemubual dengan 98 penghidap albino di seluruh Malaysia untuk mendapatkan profil sosio-ekonomi mereka. Selain daripada itu pengalaman pekerjaan mereka dikaji untuk menghubungkaitkan tanggapan dengan status sosio-ekonomi mereka.

KEPUTUSAN

Tanggapan masyarakat Terhadap Golongan Albinisme

Daripada soal selidik yang telah diedarkan kepada responden-responden, 2160 telah dikembalikan. Pelbagai tanggapan mereka terhadap golongan albinisme telah diperolehi hasil jawapan kepada 17 soalan yang dikemukakan dalam soal selidik.

Analisis Respons Kepada Soal-Selidik Tahap Pengetahuan Dan Tanggapan Masyarakat Malaysia Terhadap Golongan Albinisme

Soalan (Bil Responden) Respons Bil Peratus

1. Pernahkah anda bertemu Ya 1419 65.7
dengan golongan Tidak 741 34.3
albinisme (2160)

2. Jika, ya. Di manakah anda Tempat tinggal 104 4.8
bertemu dengan golongan sekarang
albinisme (1419) Kampung 808 56.9
Tempat Kerja 277 19.5
Pusat Pengajian 230 16.2

3. Adakah terdapat golongan Ya 485 22.5
albinisme di pusat Tidak 1675 77.5
pengajian anda (2160)

4. Jika ada, di pusat Sekolah rendah 200 41.4
pengajian, nyatakan (482) Sekolah menengah 153 31.7
Matrikulasi 13 2.7
Maktab 24 4.9
Universiti 92 19.1


5. Pernah berkawan dengan Ya 497 23.0
golongan albinisme (2160) Tidak 1663 77.0

6. Jika pernah, nyatakan Ingin berkawan 211 33.3
mengapa anda berkawan Tiada kawan seperti itu 68 10.7
dengannya (633) Kasihan dan simpati 120 19.0
Mereka lurus dan jujur 28 4.4
Memberi sokongan 143 22.6
Lain-lain 63 10.0

7. Jika tidak, mengapa anda tidak Takut dengan penampilan 108 10.6
berkawan dengannya? (1016) mereka
Mereka ganjil/pelik 129 12.7
Mereka tidak normal/ 30 3.0
orang kurang upaya
Tidak suka bergaul dengan 33 3.3
golongan ini
Lain-lain (bukan rakan 716 70.5
sebaya, tidak berkesempatan)

8. Pada pendapat anda, apakah Faktor genetik/keturunan 1668 77.2
yang menyebabkan orang Perkahwinan saudara rapat 19 0.9
albino dilahirkan (2160) Ibu terkena rasuk 17 0.8
Terkena buatan orang/bunian 151 7.0
Tidak tahu 275 12.7
Lain-lain 30 1.4

9. Bagaimana mengatasi masalah ini?Elakkan perkahwinan 249 11.5
(2160) sesama saudara
Elakkan berkahwin dengan 522 24.2
orang albino
Orang albino mesti kahwin 234 10.8
dengan orang normal
Tidak tahu 1051 48.7
Lain-lain 104 4.8

10. Tanggapan anda terhadap Ketrampilan pelik dan 725 33.6
golongan albinisme (2160) suka menyendiri
Anak hantu/mistik 65 3.0
Cacat/kurang upaya 218 10.1
Anak “mat salleh”/anak 226 10.5
angkat bangsa Barat
Tidak menyumbang kepada 40 1.9
masyarakat
Lain-lain (normal/biasa) 886 41.0

11. Jika anda bertemu dengan Ya 2109 97.6
golongan albinisme sudikah Tidak 51 2.4
anda menolong mereka? (2160)

12. Jika sudi, mengapa (2160) Kasihan dan simpati 541 25.0
Mereka orang kurang upaya 93 4.3
Mereka manusia biasa 1467 67.9
Lain-lain 59 2.7

13. Mengapa anda Tidak sanggup dilabel bila 29 11.4
tidak sudi membantu mereka? berkawan dengan mereka
(255) Tidak tahu 139 54.5
Memandang rendah terhadap 13 5.1
mereka/tidak setaraf
Mereka normal dan tidak 74 29.0
perlukan bantuan

14. Pada pandangan anda adakah seorang Ya 2060 95.4
majikan sudi menerima orang Tidak 100 4.6
albino sebagai pekerja? (2160)

15. Jika ya, mengapa? (2160) Mereka lurus dan jujur 88 4.1
Mereka manusia biasa 1006 46.6
yang mempunyai hak
bekerja
Berkelayakan 892 41.3
Kasihan dan simpati 133 6.2
terhadapnya
Lain-lain 41 1.9

16. Jika tidak, mengapa? (2160) Mereka orang kurang upaya 465 21.5
Mereka tidak mempunyai 222 10.3
kebolehan bekerja
Mereka tidak mempunyai 322 14.9
Kelulusan/kelayakan
Takut akan menjatuhkan 952 44.1
imej dan prestasi syarikat
Lain-lain 199 9.2

17. Apakah bentuk sumbangan/ Hadiah 144 6.7
bantuan yang boleh anda hulurkan Peluang sebagaimana 1078 49.9
untuk golongan ini?(2160) orang normal lain
Nasihat/motivasi 885 41.0
Lain-lain (tidak perlu 53 2.5
kerana mereka normal)

Albinisme di Malaysia Secara Umum

Daripada temubual dengan beberapa keluarga yang ditemui mendapati bahawa faktor hubungan kekeluargaan yang dekat atau secara saintifiknya dikenali sebagai faktor genetik merupakan peyumbang utama kepada kelahiran anak-anak penghidap albinisme. Hubungan yang paling rapat ialah perkahwinan antara sepupu dan yang agak jauh ialah bapa saudara sebelah ibu yang berkawin dengan anak saudara sebelah ibunya. Bilangan anak-anak penghidap albinisme dalam sesebuah keluarga antara seorang dan tiga orang. Tidak ada nisbah yang tertentu dalam penentuan anak yang merupakan penghidap. Ini bergantung kepada cansa percantuman gamet bapa dan gamet ibunya yang membawa ciri-ciri tersebut.

Suatu perkara yang menarik ialah tentang tanggapan yang pelbagai mengenai kelahiran anak-anak albinisme ini. Jika di Kuala Pilah, ramai yang beranggapan mereka ini keturunan orang bunian, begitu juga dengan dengan masyarakat Bidayuh di Sabah yang mengaitkannya dengan kepercayaan ghaib. Masyarakat Iban di Sarawak pula beranggapan yang mereka ini mempunyai penyakit kulit dan kanak-kanak normal tidak dibenarkan untuk bercampur-gaul dengan mereka kerana takutkan jangkitan. Masyarakat Cina yang ditemui di beberapa lokasi di Malaysia tidak gemar untuk ditemubual mengenai albinisme yang berlaku dalam keluarga mereka. Mereka menganggap telah berlakunya kecurangan di pihak isteri dengan lelaki yang terdiri daripada orang barat yang pernah tinggal berhampiran dengan kediaman mereka. Perkara yang sama berlaku dalam masyarakat di Sabak Bernam yang rata-rata anak-anak penghidap albinisme ini tidak berpeluang untuk bersekolah kerana sikap masyarakat yang memaksa ibu bapa menyembunyikan kehadiran anak-anak albinisme ini.

Terdapat suatu fenomena yang memeranjatkan di Tuaran dan Kota Belud, Sabah apabila ibu bapa sangat-sangat mengharapkan kelahiran anak-anak sebegini dalam keluarga mereka. Perkara ini berlaku kerana mengikut sejarah, terdapat sebuah keluarga yang ternama yang mempunyai tiga orang anak-anak albinisme dan dianggap membawa tuah kepada keluarga ini. Justeru itu ramai yang mengharapkan perkara yang sama akan berlaku dalam keluarga masing-masing. Setelah kehidupan anak-anak dengan albinisme ini diperhatikan dari setahun ke setahun dan baru diketahui yang mereka ini mempunyai kekurangan barulah masyarakat sedar yang anak-anak ini bukannya pembawa tuah sebagaimana yang disangkakan. Mereka ini mempunyai kekurangan yang memerlukan bantuan dan kerjasama daripada semua pihak untuk mereka menjalani kehidupan normal. Lama-kelamaan, masyarakat ini baru didedahkan tentang faktor keturunan yang menyebabkan kelahiran anak-anak albinisme.

Selain daripada itu, didapati bahawa lokasi di mana ramai penghidap albinisme ini ditemui berada tidak jauh daripada muara sungai. Contohnya di Sabak Bernam, Selangor; Bota Kanan, Perak; Kuala Kangsar, Perak; Batu Malim, Pahang; Kota Belud dan Tuaran, Sabah; Kuching dan Siburan, Sarawak; Pontian, Johor; Kuala Trengganu, Trengganu dan lain-lain. Satu persamaan yang didapati ialah kebanyakan yang ditemui mengatakan yang mereka mempunyai keturunan daripada masyarakat Indonesia (Jawa, Minangkabau dan Banjar) di Semenanjung Malaysia dan Bajau Laut di Malaysia Timur. Di kalangan masyarakat Bidayuh pula mereka berfikiran yang perkahwinan di antara orang-orang Barat yang pernah menjajah Sabah telah menghasilkan anak-anak sebegini kerana percampuran darah.

Prevalen menunjukkan rata-rata penghidap albinisme berada dalam lingkungan yang telah menamatkan persekolahan mereka. Namun begiru masih terdapat hampir 50 orang yang di dalam persekolahan dan yang akan memulakan persekolahan. Walaupun bilangan ini kecil, tetapi langkah-langkah persediaan perlu dilakukan kerana mereka adalah sebahagian daripada komuniti kita yang menghadapi masalah penglihatan. Tidak ada bezanya mereka jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang rabun disebabkan oleh penyakit, kemalangan atau pemakanan. Statistik kanak-kanak yang menghadapi masalah ini yang semakin meningkat sepatutnya diambil ikhtibar oleh pihak yang berwajib. Pendedahan di media massa baru-baru ini hanya menunjukkan mereka yang normal fizikal tetapi dengan masalah penglihatan yang teruk. Belum ada sebarang pendedahan yang berani mengenai kekangan yang dihadapi oleh penghidap albinisme kerana menganggap ini isu sensitif. Ramai di kalangan remaja albinisme yang tidak mempunyai pekerjaan yang stabil.
Tidak dinafikan yang bilangan mereka semakin mengecil kerana ramai daripada pembawa (secara sedar atau tidak) tidak lagi mengamalkan perkahwinan dengan saudara yang terdekat. Namun begitu takdir telah menemukan antara pembawa-pembawa ini dan daripada perkahwinan ini lahirlah anak-anak penghidap albinisme. Menurut teori Hardy-Weinberg sekiranya populasi itu kekal (tanpa imigrasi dan emigrasi), frekuensi penghidap albinisme ini tidak akan berubah. Hanya dengan adanya pengaliran gen ke dalam dan ke luar populasi akan terhasillah keperlbagaian. Justeru itu, pengetahuan mengenai albinisme perlu diperluaskan. Terdapat beberapa lokasi dengan kepadatan penghidap albinisme yang tinggi, contohnya di Kuala Pilah, Siburan, Padawan, Tuaran, Kota Belud, Sabak Bernam dan didapati mereka masih mengamalkan perkahwinan antara kaum kerabat yang terdekat. Ini perlu diatasi dengan memberikan mereka input tentang defisiensi yang diakibatkan oleh sindrom albinisme ini.

Profil Sosio-Ekonomi

Profil sosio-ekonomi penghidap albinisme adalah berkaitan tentang pendapatan sebulan seseorang penghidap albinisme. Skala pendapatan yang digunakan untuk menentukan status mereka adalah berdasarkan kajian Mustapa (1995). Beliau menyatakan bahawa jumlah pendapatan keluarga bulanan pada tahap RM800 ke bawah diletakkan sebagai rendah, antara RM801-1600 sebagai menengah dan RM1601 dan lebih sebagai atas. Seramai 31 orang (31.6%) penghidap albinisme yang tidak bekerja. Mereka adalah terdiri daripada 14 lelaki dan 17 perempuan. Umur mereka adalah dalam lingkungan 18 hingga 70 tahun. Kebanyakan daripada mereka adalah berasal dari keluarga yang bersaiz besar.

Bagi mereka yang telah bekerja setelah tamat pengajian telah dipaparkan dalam jadual 1. Jadual 1 menunjukkan penghidap albinisme yang telah bekerja setelah tamat pengajian. Daripada 77 orang yang telah tamat pengajian didapati bahawa 46 orang bekerja dan 31 orang tidak bekerja. Bagi mereka yang bekerja, gaji mereka agak lumayan. Umur mereka adalah dalam lingkungan 19 hingga 60 tahun. Pekerjaan mereka adalah pelbagai seperti peneroka, peguam, guru, pensyarah, tukang jahit, kerja di hotel, pekerja am, kontraktor, penolong pendaftar, pelayan, bekerja di pasaraya dan kerja sendiri. Manakala, gaji mereka adalah dalam lingkungan RM500 hingga RM4000.

Jadual 2 dan 3 seterusnya memaparkan pendapatan penghidap albinisme berdasarkan jantina. Sekiranya kesemua sampel yang telah menamatkan pengajian diambil kira untuk penentuan purata, minimum dan maksimum pendapatan, maka jumlah purata pendapatan adalah sebanyak RM754.54, pendapatan minimum adalah tiada pendapatan dan pendapatan maksimum sebanyak RM4000. Daripada 31 yang tidak bekerja, 17 adalah perempuan manakala 14 lelaki. Min pendapatan lelaki ialah RM 793.88, di atas daripada min pendapatan keseluruhan manakala min pendapatan perempuan pula ialah RM 695.71 yang di bawah daripada min pendapatan keseluruhan.

Jika sampel yang bekerja sahaja diambil kira untuk penentuan purata, minimum dan maksimum pendapatan, maka jumlah purata pendapatan adalah sebanyak RM1263.04, dengan pendapatan minimum adalah RM500 dan pendapatan maksimum ialah RM4000. Perbandingan purata pendapatan di antara jantina menunjukkan di kalangan perempuan albinisme yang bekerja, purata pendapatan mereka melebihi daripada purata keseluruhan dan jauh melebihi purata pendapatan lelaki albinisme.


Jadual 1: Penghidap Albinisme yang telah bekerja setelah tamat pengajian

Kod Jantina Umur Pekerjaan Adik-beradik Pendapatan (RM)
ATP1 L 55 Kerja Sendiri 9 orang, 3 penghidap 500
ATP2 L 58 Kerja Sendiri 9 orang, 3 penghidap 500
ATP5 L 58 Kerja Sendiri 8 orang, 3 penghidap 500
ATP6 L 37 Kontraktor 12 orang, 3 penghidap 2000
ATP7 L 29 Kerajaan 12 orang, 3 penghidap 1200
ATP9 L 22 Pekerja am 4 orang, 1 penghidap 800
ATP11 L 19 Kerja di pasaraya Tidak diketahui 1000
ATP12 L 30 Pekerja am Tidak diketahui 1000
ATP14 P 28 Guru 8 orang, 3 penghidap 1200
ATP15 L 23 Kerja sendiri 8 orang, 3 penghidap 500
ATP17 L 40 Peneroka 8 orang, 3 penghidap 1000
ATP18 L 36 Peniaga 8 orang, 3 penghidap 500
ATP20 L 27 Peneroka Tidak diketahui 1000
ATP22 L 47 Peneroka Tidak diketahui 1000
ATP26 L 50 Kerja sendiri 8 orang, 3 penghidap 600
ATP29 L 35 Kerja sendiri Tidak diketahui 600
ATP30 L 31 Kerja sendiri Tidak diketahui 600
ATP40 L 40 Pekerja am Tidak diketahui 1000
ATP42 P 24 Peguam Tidak diketahui 3000
ATP43 P 40 Pekerja kilang 7 orang, 3 penghidap 700
ATP44 L 45 Pegawai 7 orang, 3 penghidap 800
ATP46 L 28 Kerja sendiri Tidak diketahui 1200
ATP47 P 24 Nurseri Tidak diketahui 500
ATP50 L 57 Peniaga Tidak diketahui 700
ATP51 P 60 Kerja sendiri Tidak diketahui 800
ATP54 L 34 Kilang Tidak diketahui 800
ATP55 P 28 Pustakawan Tidak diketahui 1300
ATP56 P 57 Nurseri 8 orang, 2 penghidap 500
ATP57 P 40 Hotel 8 orang, 2 penghidap 4000
ATP58 L 65 Kerja sendiri Tidak diketahui 500
ATP59 L 50 Kerja kontrak Tidak diketahui 1500
ATP60 L 40 Pekerja am Tidak diketahui 500
ATP61 P 38 Tukang Jahit Tidak diketahui 500
ATP65 L 41 Pensyarah Tidak diketahui 4000
ATP66 P 40 Guru 4 orang, 1 penghidap 2000
ATP67 L 45 PP3, S 8 orang, 3 penghidap 2300
ATP68 P 34 PP3, K 8 orang, 3 penghidap 2300
ATP69 P 36 Pelayan makmal 8 orang, 3 penghidap 1000
ATP71 L 58 Guru Tidak diketahui 600
ATP72 P 60 Guru Tidak diketahui 600
ATP73 P 32 Penolong
Pendaftar 1 penghidap 1500

Petunjuk: L-Lelaki P-Perempuan

Menurut jadual di atas didapati bahawa sekiranya kesemua sampel diambil kira dalam penentuan purata, status sosio-ekonomi penghidap albinisme adalah rendah. Jika penentuan purata pendapatan penghidap albinisme berdasarkan penghidap albinisme yang bekerja sahaja, maka status sosio-ekonomi mereka adalah sederhana.

Jadual 4 di bawah menggambarkan tahap kelulusan penghidap albinisme berbanding dengan pendapatan mereka berdasarkan jantina. Daripada jadual 4, terdapat 10 orang penghidap albinisme yang bekerja tanpa kelulusan iaitu tidak bersekolah. Pendapatan mereka adalah dalam lingkungan RM500 hingga RM1500. Bagi mereka yang berpendapatan RM500, masing-masing terdiri daripada empat orang lelaki dan seorang perempuan. Manakala, seorang lelaki daripada mereka berpendapatan RM600 dan seorang perempuan pula berpendapatan RM800. Terdapat dua orang lelaki berpendapatan RM900. Bagi penghidap albinisme yang berpendapatan RM1500 pula adalah seorang lelaki. Purata pendapatan bagi mereka yang tanpa kelulusan walaupun bekerja adalah sebanyak RM700.

Terdapat lima orang penghidap albinisme bekerja yang berkelulusan sekolah rendah. Pendapatan mereka adalah dalam lingkungan RM500 hingga RM 1000. Purata pendapatan mereka adalah sebanyak RM700. Bagi mereka yang berpendapatan RM500, masing-masing terdiri daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Daripada mereka yang berkelulusan sekolah rendah seorang lelaki penghidap albinisme berpendapatan RM700 dan seorang perempuan pula berpendapatan RM800. Pendapatan yang paling tinggi bagi mereka yang berkelulusan sekolah rendah adalah sebanyak RM1000.

Penghidap albinisme yang berkelulusan sekolah menengah adalah seramai 24 orang. Pendapatan mereka adalah dalam lingkungan RM500 sehingga RM4000. Manakala, purata pendapatan mereka adalah sebanyak RM933.33. Dua orang lelaki dan seorang perempuan berpendapatan RM500. Bagi mereka yang berpendapatan RM600 adalah terdiri daripada dua orang lelaki. Lima orang yang berpendapatan RM700, mereka adalah terdiri daripada tiga orang lelaki dan dua orang perempuan. Bagi mereka yang berpendapatan RM800 dan RM1000 masing-masing mempunyai bilangan yang sama iaitu terdiri daripada empat orang lelaki dan seorang perempuan. Seorang lelaki berpendapatan RM2000 dan seorang perempuan berpendapatan paling tinggi iaitu RM4000.

Terdapat lima orang daripada sampel berkelulusan sijil. Pendapatan mereka adalah dalam lingkungan RM600 hingga RM1200. Bagi mereka yang berpendapatan RM600 adalah terdiri daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Seorang lelaki pula, berpendapatan RM1000. Pendapatan yang paling tinggi diperoleh bagi mereka yang berkelulusan sekolah menengah ialah RM1200 iaitu terdiri daripada seorang lelaki dan seorang perempuan.

Penghidap albinisme juga mampu untuk mempunyai kelulusan ijazah sehingga ijazah lanjutan. Terdapat tujuh orang memperolehi keluluasan ijazah. Pendapatan mereka berada dalam lingkungan RM1300 hingga RM4000. Seorang penghidap albinisme perempuan berpendapatan RM 1300 dan seorang perempuan lagi berpendapatan RM1500. Seorang lelaki penghidap albinisme berpendapatan RM2000 dan bagi mereaka yang berpendapatan RM2300 pula terdiri daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Penghidap perempuan pula mendapat pendapatan yang paling tinggi iaitu antara RM3000 dan RM4000. Daripada kajian didapati bahawa penghidap perempuan mempunyai status pendidikan dan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi daripada penghidap lelaki dan kebanyakan daripada mereka memiliki ijazah. Manakala, bagi penghidap lelaki penghidap albinisme pula, kebanyakan daripada mereka berpendapatan sederhana dan berkelulusan sekolah menengah.

Jadual 4: Kelulusan Penghidap Albinisme Dengan Pendapatan Berdasarkan Jantina

Kelulusan Pendapatan
(RM) Jantina (Bilangan) Jumlah
L P
Tidak Bersekolah 500 4 1 5
600 1 0 1
800 0 1 1
900 2 0 2
1500 1 0 1
Purata Pendapatan 720 8 2 10
Sekolah Rendah 500 1 1 2
700 1 0 1
800 0 1 1
1000 1 0 1
Purata Pendapatan 700 3 2 5
Sekolah Menengah 500 3 1 4
600 2 0 2
700 3 2 5
800 4 1 5
1000 4 1 5
1200 1 0 1
2000 1 0 1
4000 0 1 1
Purata Pendapatan 933.33 18 6 24
Sijil 600 1 1 2
1000 1 0 1
1200 1 1 2
Purata Pendapatan 920 3 2 5
Ijazah 1300 0 1 1
1500 0 1 1
2000 1 0 1
2300 1 1 2
3000 0 1 1
4000 0 1 1
Purata Pendapatan 2342.86 2 5 7


PERBINCANGAN

Individu albino atau golongan albinisme bukanlah suatu fenomena yang asing bagi rakyat Malaysia. Walaupun begitu, masih terdapat segolongan rakyat Malaysia tidak mengetahui apakah albino kerana mereka ini sering mengelar mereka sebagai balar atau orang bunian. Di kalangan kanak-kanak mereka sering diberi gelaran yang pelbagai yang menyakitkan. Namun demikian, mereka juga memerlukan pendidikan dan pekerjaan untuk menyara hidup mereka walaupun terdapat pendapat yang mengatakan segolongan daripada mereka mungkin mempunyai hayat hidup yang pendek kerana mereka mudah mendapat kanser kulit. Daripada kajian penyelidik golongan albinisme di negara ini mempunyai hayat hidup yang agak panjang (yang paling tua dalam usia 83 tahun) tidak seperti di luar negara.

Pada masa kini, lulusan universiti bukanlah sesuatu yang asing lagi malahan di mana-mana pelosok negara ini. Bagi golongan albinisme pula, terdapat sesetengah daripada mereka mempunyai status pendidikan yang tinggi sehingga ke peringkat sarjana tetapi terdapat juga segelintir daripada mereka tidak bersekolah. Satu pangkalan data dan tanggapan masyarakat telah dikaji oleh penyelidik supaya para pendidik dan orang ramai menyedari profil golongan albinisme dan apakah tahap pendidikan dan sosio-ekonomi yang telah dicapai oleh mereka serta mengetahui lokasi mereka.

Patrick Chapita (1997) menyatakan bahawa rakyat Afrika Selatan patut belajar bagaimana hidup bersama-sama dengan golongan albinisme. Masyarakat menganggap albino sebagai kelas kedua dan susah bagi albino mendapat kerja. Menurut beliau, seorang daripada golongan albinisme iaitu Hatikuri walaupun memperolehi kelulusan peringkat diploma dalam pengurusan hotel di Zimbabwe tetapi beliau tidak memperolehi sebarang pekerjaan. Pengurus di situ tidak menerimanya sebagai pekerja kerana beliau merupakan albino dan dianggap akan mengganggu pelanggan di situ.

Selain itu, Hatikuri juga kata bukan satu hotel tidak mengambilnya sebagai pekerja malah kawan-kawan albino yang lain juga. Hatikuri juga kata albino dipandang rendah dalam temu duga pengambilan kerja dan tidak akan mendapat kerja sebagai tukang masak, pelayan ataupun penjual makanan kerana pengurus akan mengatakan bahawa pelanggan mereka tidak suka makanan yang dihidang kepada mereka dilayan oleh albino.

Sekarang Hatikuri terpaksa bekerja sebagai seorang pekerja ladang di Transvaal Barat kerana beliau tidak mempunyai pilihan lagi. Tambahan pula, kalau beliau tinggal di Zimbabwe beliau pasti tidak dapat kerja. Patrick Chapita (1997) juga menyatakan wanita albino juga mengalami masalah yang sama. Seorang daripada mereka menyatakan bahawa apabila dia menghadiri satu temu duga yang ingin mengambil pekerja dosmestik, penemu duga di situ tidak akan memberi muka kepadanya dan tiada rasa simpati dengannya dan tidak ada sesiapa akan mendengar penjelasannya kerana dia merupakan seorang albino.

Golongan albinisme merupakan gologan yang susah mendapat kerja dan teman hidup mereka di Zimbabwe kerana mereka kelihatan putih dan tidak sama dengan mereka yang hitam dan rakyat di situ juga pandang rendah terhadap golongan albinisme (Stewart Musiwa, 1998).

Selain itu, dalam artikel Stewart Musiwa (1998) juga menyatakan bahawa seorang wanita dari Harare walaupun wanita tersebut mempunyai status pendidikan yang tinggi tetapi dia tidak dapat mencari kerja kerana dia adalah albino. Golongan wanita di situ juga susah mencari teman hidup mereka berbanding dengan lelaki albino.

Menurut Nyathi (1998, dalam Stewart Musiwa, 1998) yang tamat pengajiannya dengan diploma perpustakaan dan maklumat Sains di Politeknik Harare menyatakan bahawa pada jangka masa yang lama barulah beliau mendapat kerja pertamanya. Beliau juga mengatakan majikan-majikan memandang pandang rendah terhadap golongan mereka. Didapati bahawa sektor swasta lebih memandang rendah terhadap mereka berbanding dengan sektor awam. Ini adalah kerana sektor swasta menganggap albino boleh menjejaskan imej syarikat mereka.

Felicity Mwamuka (2000, dalam New Afican, 2000) yang tinggal di ibu negara Zimbabwe, Harare menyatakan bahawa walaupun beliau mempunyai diploma dalam bidang Kesetiausahaan tetapi beliau tidak pernah mandapat kerja. Ini adalah kerana majikan akan kata albino akan menjejaskan pretasi syarikatnya semasa temu duga dijalankan.

Menurut Lund (2001), golongan albinisme di Zimbabwe, Afrika Selatan menghadapi masalah untuk mendapat pekerjaan yang bergaji lumayan dan beberapa masalah sosial tempatan. Hal ini berpunca daripada status pendidikan yang tidak tinggi di kalangan golongan albinisme. Selain itu, kajian Lund (2001) juga menyatakan bahawa terdapat 2.2% responden mengemukakan kebimbangan mereka tentang persoalan pencarian kerja dan masa depan mereka kerana dilahirkan sebagai albino.

Semua perkara di atas menunjukkan bahawa golongan albinisme mengalami masalah tidak dapat memperolehi pekerjaan. Secara langsungnya, keadaan ini boleh menjejaskan sosio-ekonomi mereka walaupun golongan albinisme boleh mencapai ke tahap pelajaran yang tinggi. Dalam scenario yang normal, status pendidikan dan status sosio-ekonomi adalah saling dipengaruhi, namun di kalangan penghidap albinisme, Pendidikan yang tinggi belum tentu dapat mempastikan mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Sekiranya mereka tidak mempunyai status pendidikan yang baik maka semakin pastilah status sosio-ekonomi mereka tidak akan terjamin. Dalam konteks ini jelas menunjukkan yang tanggapan masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah penghidap albinisme selain daripada menyebabkan mereka mengalami masalah sosio-ekonomi. Peningkatan taraf sosio-ekonomi sering kali dikaitkan sebagai faktor penting dalam peningkatan status/darjat/taraf seseorang dalam masyarakat. Paradoks yang timbul di sini ialah setinggi mana taraf pendidikan seseorang albino itu jika tanggapan buruk dan negative masyarakat terhadap mereka tidak diperbetulkan atau diperbaiki ianya tidak akan merubah sosi-ekonomi seseorang albino itu.

Jika individu albino tidak dianggap serong, mereka wajar diterima sebagai pekerja daripada pelbagai bidang profesional seperti perubatan, perundangan, kejururawatan, penjualan, pengakaunan dan pelbagai syarikat swasta dan industri. Status pendidikan atau pelatihan tertentu boleh meningkatkatkan peluang pekerjaan mereka. Walau bagaimanapun persaingan peluang pekerjaan semakain ketara pada masa kini. Jika sesiapa kurang keupayaan maka merekalah akan mengalami kesusahan dalam pencarian kerja. Sesetengah majikan masih mempercayai bahawa orang kurang upaya tidak boleh bekerja secara normal seperti orang biasa (Albinisme Fellowship and Support Group Inc. (Aus), 1999).

Menurut Kuster (2000) pada masa lalu di kawasan pedalaman Zimbabwe, bayi albino yang baru dilahirkan akan dibunuh. Kini perbuatan ini tidak biasa berlaku tetapi ia masih berlaku di sesetengah kawasan pendalaman. Menurut mitos di Zimbabwe albino dianggap sebagai orang yang mempunyai kuasa kejahatan dan ganas. Walaupun pada masa kini albino sering kali dipandang rendah dalam pelbagai perkara dalam hidup mereka iaitu di sekolah, pekerjaan dan sosial. Mereka kadang-kala ditolak daripada perkerjaan kerana mempunyai riwayat hidup yang pendek.

Di Malawi pula penduduk di situ mempercayai bahawa albino mempunyai kapasiti otak yang rendah dan tidak boleh berfungsi seperti seorang orang normal. Kebanyakan daripada wanita albino di situ masih tidak berkahwin kerana golongan lelaki di situ takut akan melahirkan seorang anak albino apabila berkahwin dengan mereka (Kuster, 2000).

Menurut Kuster (2000) juga, seorang daripada albino di Zimbabwe telah mencapai kejayaan dalam hidupnya iaitu Stanley Gunda. Beliau merupakan seorang pegawai dalam bidang kewangan yang beryakainan diri telah mengatakan bahawa sebagai seorang albino beliau perlu menghindari daripada segala mitos tentang albino dan setiap hari beliau mendapat pandangan negatif daripada perwatakannya serta jika beliau berpakaian kemas masyarakat masih tidak menerimanya. Beliau juga mengenangkan pada waktunya kanak-kanak, bapanya terpaksa memberikan alat permainan kepadanya supaya beliau memuas hati kerana masyarakat tidak membenarkannya bermain dengan kanak-kanak yang lain.

Terdapat beberapa mitos dan cerita mengenai albino di Afika Selatan. Jika sesebuah keluarga melahirkan anak albino maka keluarga tersebut telah disumpah atau mangsa kepada bomoh-bomoh (Lund, 2002).

Daripada Kromberg (1992, dalam Lund, 2002) terdapat juga kepercayaan tentang mitos kematian. Mereka mempercayai bahawa albino tidak boleh mati dalam keadaan yang biasa tetapi akan lesap dalam hutan.

Dalam satu kajian yang dijalan oleh Lund (2002), 73.7% pelajar tidak mengetahui sebab-sebab yang menyebabkan melahirkan anak albino. 21.1% mengatakan kekurangan pigmen, 5.3% mengatakan keturunan keluarga dan 2.6% mengatakan terdapat sesuatu yang kurang dalam rahim ibunya. Selain itu, 3 albino yang tidak diberitahu oleh ibu bapa mereka bahawa mengapa mereka dilahirkan sebagai albino, seorang mengatakan bahawa ibunya memberitahunya kelahirannya adalah sebagai anugerah Tuhan, beberapa menyatakan disebabkan kejahatan bomoh dan sesetengah juga mengatakan bahawa ibu bapa mereka membuat kejahatan maka lahirnya mereka yang albino.

Petikan-petikan di atas menunjukkan bagaimana pengetahuan genetik yang tepat dapat menyangkalkan tohmahan yang sering dilemparkan ke atas penghidap albinisme.

Sememangnya, status pendidikan dan status sosio-ekonomi berkait rapat dengan masalah pembelajaran golongan albinisme. Tidak dapat dinafikan bahawa dengan penyelesaian masalah pembelajaran dan pembetulan kekeliruan tanggapan masyarakat terhadap mereka, ini akan dapat membantu mereka untuk mempunyai status pendidikan dan status sosio-ekonomi yang lebih baik pada suatu hari kelak.

KESIMPULAN

Kajian telah mengenalpasti tanggapan yang positif dan negatif terhadap golongan albinisme dan penyangkalan tanggapan negatif perlu melibatkan semua pihak seperti golongan albinisme, ibu bapa golongan albinisme, masyarakat dan pihak lain. Ini dapat direalisisasikan sekiranya semua pihak ini mempunyai pengetahuan yang baik mengenai isu albinisme dan cuba menanamkan fakta yang betul kepada generasi yang akan datang supaya tanggapan negatif ini dapat dihapuskan sama sekali. Satu pangkalan data golongan albino yang terdiri daripada 98 responden telah dapat dibangunkan.

SIKAP DAN TANGGAPAN INDIVIDU NORMAL TERHADAP GOLONGAN ALBINISME DI MALAYSIA

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

KAMPUS SULTAN ABDUL JALIL SHAH

35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia

Tel: 05-4506411/6410 Fax: 05- 4583616

Laman Web: www.upsi.edu.my


Sikap dan Tanggapan Individu Normal Terhadap Golongan Albinisme di Malaysia

Mai Shihah binti Haji Abdullah
Jabatan Biologi, Fakulti Sains dan Teknologi

dan

Julismah binti Jani PhD
Jabatan Sains Sukan, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Abstrak

Kajian yang dijalankan di luar negara lmendapati sikap dan tanggapan individu normal menyumbang kepada kualiti hidup golongan albinisme. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti adalah aliran yang sama terdapat di Negara ini. Selain untuk mendapatkan data terperinci mengenai sikap dan tanggapan orang individu normal terhadap golongan albinisme ini. Justeru itu satu soal-selidik telah dibentuk dan diedarkan di kalangan mereka yang pernah bertemu dan bergaul dengan golongan ini. Responden terdiri daripada rakan sekampung, rakan sekelas dan pendidik. Indidvidu albino atau golongan albinisme bukanlah fenomena asing bagi rakyat Malaysia kerana kajian mendapati 71% daripada responden pernah bertemu dan bergaul dengan golongan ini di kampung, tempat tinggal sekarang atau semasa pengajian mereka. Golongan ini tidak pernah dianggap sebagai warga kelas kedua kerana kajian juga menunjukkan kefahaman masyarakat Malaysia mengenai mengapa albinisme boleh terjadi tinggi (88%). Namun begitu 40% responden tidak mengetahui bagaimana masalah ini boleh ditangani. Sikap mudah menghulurkan bantuan masih teguh di sanubari rakyat Malaysia kerana 94% sudi untuk menghulurkan bantuan kepada golongan ini kerana mereka menganggap golongan ini normal (kecuali lemah daya penglihatan) dan akan memberikan layanan yang sama sebagaimana yang akan diberikan kepada insan “normal” yang lain. Kajian juga menunjukkan yang mereka boleh diterima untuk bekerja jika berkelayakan. Hampir kesemua responden ingin mendampingi golongan ini untuk memotivasi dan memberi sokongan supaaya mereka dapat meningkatkan keyakinan diri. Begitu juga mereka turut akan membantu mengurangkan kerengsaan golongan ini yang fobia kepada cahaya termasuk sinar matahari dan daya penglihatan yang rendah. Kesimpulannya sekiranya prasarana yang sewajarnya diberikan, golongan ini pasti boleh berjaya dan seiring untuk menongkah arus pembangunan.
Pengenalan

Di Zimbabwe, daripada sejumlah 1.3 juta kanak-kanak sekolah yang telah disampel, seramai 459 kanak-kanak mengalami “oculocutaneous albinism”, memberikan prevalen 1 dalam 2833 orang2. Menurut laporan terkhir Organisasi Kebangsaan Albinisme dan Hipopigmentasi (NAOH), golongan albinisme yang merupakan penyakit keturunan berada dalam nisbah seorang bagi 17 000 individu. Namun prevalen di USA ialah 1 dalam 36 000 di kalangan berkulit putih, berbanding Red Indian di Arizona 1 dalam 277 3. Soweto, Afrika Selatan, prevalennya 1 dalam 3900 4, Dar-es-Salaam, Tanzania, 1 dalam 1429 5 dan Swaziland 1 dalam 1634 6. Jumlah penduduk Malaysia kini yang menjangkaui 22 juta orang memungkinkan terdapatnya sejumlah 1300 individu albino. Kebanyakan kanak-kanak ini lahir dengan beribubapakan yang mempunyai ciri-ciri fizikal yang normal.

Selain daripada kekurangan daripada segi ketrampilan fizikal, mereka juga turut mengalami tekanan sosial dan emosi 7. Tanggapan penginap dan masyarakat terhadap albinisme turut mempengaruhi individu albino. Di Tanzania contohnya, hanya 14% daripada golongan yang seramai 660 orang tahu penyakit ini diwarisinya, yang lain-lainnya percaya ianya bersangkut-paut dengan pengaruh karut (contohnya sekiranya seorang ibu hamil berjabat tangan malahan makan bersama dengan individu albino boleh menjangkiti penyakit ini) dan ghaib (jelmaan syaitan) 8. Pengaruh ini berbeza-beza dari seorang keseorang dan pada peringkat umur yang berbeza-beza dalam kehidupan golongan individu. Faktor ini memberikan implikasi dalam pembentukan harga dirinya yang banyak bergantung kepada bagaimana ia dapat menseimbangkan dunia luarnya dengan tindakbalas emosi dalam dirinya. Malahan harga diri inilah yang memainkan peranan yang penting untuk kemandirian mereka.

Persoalan yang timbul ialah adalah albinisme ini satu fenomena kecacatan (ketidakupayaan) atau sebaliknya? Bagaimanakah tanggapan orang albino terhadap diri mereka sendiri dan adakah ia selari dengan tanggapan orang normal terhadap mereka? Kekeliruan ini sering menjadi persoalan di mana mereka ini perlu ditempatkan dalam masyarakat. Apakah terdapat dalam masyarakat Malaysia yang masih dengan sikap tidak mahu memahami ”kekurangan” golongan ini, asyik memerhatikan, mencemoh dan prejudis dengan ketrampilan fizikal mereka, adakah yang takut/merasa pelik atau percaya kepada ketahyulan terhadap golongan albinisme ini.


Objektif Kajian:

Kajian yang dijalankan untuk menggubal soal-selidik “Tanggapan Masyarakat Terhadap Golongan Albinisme” dan seterusnya mengumpul data kefahaman, sikap dan tanggapan masyarakat terhadap golongan albinisme..

Metodologi

Penyelidik ke lokasi kajian yang telah dikenalpasti, menemubual dan mengemukakan soal-selidik kepada responden yang terdiri daripada saudara-mara, pemimpin kampung, para pendidik dan rakan taulan.

Keputusan

Peratusan yang tinggi (71.4%) menyatakan yang mereka pernah bertemu dan bergaul dengan golongan albinisme yang kebanyakannya ditemui di pusat pengajian (21%), kampung (15.2%), tempat tinggal sekarang (10.5%) dan selebihnya di laluan jalan, pejabat dan lain-lain. 35.2% responden mempunyai sama ada rakan sekelas atau sekerja yang merupakan golongan albinisme dan hampir kesemuanya menyatakan kesediaan untuk berkawan dengan golongan ini. Kebanyakan responden yang bertemu dengan golongan ini akan berkawan dengannya terutamanya apabila berada di universiti (17.1%) dan diikuti dengan di sekolah menengah (11.4%). Alasan utama mengapa mereka berkawan dengan golongan ini ialah rasa ingin tahu (16.2%) dan untuk memberi sokongan kepada mereka (14.3%). Di kalangan yang tidak pernah menjalinkan persahabatan dengan golongan albinisme ini menyatakan yang mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian dan ada juga yang menjawab adanya rasa takut (1.0%) dan menganggap golongan ini sebagai pelik/ganjil (3.0%).

Kefahaman mengenai albinisme di kalangan responden berada dalam skala tinggi (81%) kerana mereka tahu yang albinisme disebabkan oleh faktor genetik yang diwarisi. Namun begitu terdapat 9.5% yang mengemukakan jawapan tidak tahu mengenai mengapa albinisme terjadi. Kefahaman responden mengenai bagaimana albinisme dapat ditangani agak rendah kerana 38.1% yang memberikan jawapan tidak tahu.

Apabila dikemukakan apakah tanggapan mereka terhadap golongan ini 63.8% menyatakan golongan albinisme adalah seperti manusia lain juga. Namun begitu 9.6% merasakan mereka ini pelik, orang cacat/kurnag upaya; dan 13.3% menganggap individu albino sebagai “Mat Salleh”.

Tereapat 94.3% di kalangan responden sudi menghulurkan bantuan tetapi terdapat 3.8% yang tidak sudi menghulurkan bantuan kepada golongan ini. Nada positif (mereka perlu dibantu) dan negatif (mereka macam kita yang normal, mengapa perlu dibantu) adalah respon tertinggi di kalangan yang sudi membantu dan yang tidak masing-masing. Walaubagaimanapun semuanya menganggap golongan ini normal dan mesti dilayan sebagaimana individu normal yang lain.

Sekiranya responden seorang majikan, 95% sudi untuk menerima golongan ini sebagai pekerja kerana menganggap mereka insan biasa (38.1%) yang mempunyai hak untuk bekerja (56%). Bagi mereka tidak mahu menerima golongan ini sebagai pekerja mengemukakan alasan mereka orang cacat (penglihatan) yang tidak mempunyai kelayakan yang diperlukan dan jika diambil bekerja akan menjatuhkan imej dan prestasi syarikat.

Peratusan yang tinggi (82%) dariapada responden akan cuba memotivasikan golongan albinisme untuk berkeyakinani tinggi supaya dapat menjalani hidup sebagai insan yang lain.

Perbincangan

Status sosio-ekonomi dan pendidikan di kalangan golongan albnisme semakin baik (pemerhatian dan kajian penyelidik yang tidak diterbitkan). Bagi golongan albinisme yang berusia di dalam lingkungan 40 hingga 60 tahun, segelintir sahaja mempunyai kelulusan tertinggi Sijil Rendah Pelajaran tetapi kesemuanya celik huruf dan mampu berniaga secara kecil-kecilan. Mereka yang dalam usia 30 hingga 39 tahun mempunyai pendidikan yang lebih baik dan dapat menamatkan sehingga peringkat Diploma terutamanya lulusan Universiti (I) Teknologi Malaysia. Puan Azliza Aziz yang merupakan seorang Pengurus Kewangan di Malaysian Reassurance mempunyai kelulusan yang tertinggi sehingga memperolehi Ijazah Sarjana daripada University of Hull setelah menamatkan pengajian peringkat Ijazah pertamanya di University of Minnesota.

Walaupun kefahaman masyarakat Malaysia mengenai gejala yang menyebabkan albinisme ini baik, namun masih terdapat sekitar 6 orang kanak-kanak albino yang dalam lingkungan umur 5 hingga 17 tahun. Ini menunjukkan yang ibu bapa kanak-kanak ini tidak mengetahui yang mereka mempunyai pertalian darah atau mereka berkahwin atas nasihat orang tua masing-masing (perkahwinan yang diatur). Kajian menunjukkan yang masyarakat Malaysia mempunyai kefahaman hampir 6 kali lebih baik daripada masyarakat di Tanzania yang hanya 14% dapat memberikan alasan yang tepat mengapa individu albino dilahirkan Namun pengetahuan sahaja tidak dapat menghindari daripada kelahiran golongan albinisme ini kerana terdapat banyak faktor-faktor kemanusiaan yang lain. Kajian turut mendapati yang tidak terdapat responden yang menyatakan mereka ini mungkin lahir kerana ibunya terkenan sesuatu, anak orang bunian atau metos karut yang lain. Namun begitu masih terdapat anggapan yang golongan ini sebagai orang kurang upaya/cacat. Alasan lain yang memungkinkan masih terdapat keluarga yang melahirkan anak-anak albino ini kerana masih ramai (40%) yang tidak tahu bagaimana menangani masalah ini.

Walaupun bagi golongan albinisme rupa fizikal mereka mengganggu emosi dan menjadikan mereka tertekan 7 namun pandangan orang normal agak berbeza kerana seperkara yang menarik ialah ramai yang menyukai rupa fizikal golongan albinisme ini dengan merujuk mereka sebagai “Mat Salleh”. Oleh yang demikian semasa kanak-kanak albino dalam usia yang muda, mereka begitu comel dan disenangi oleh orangramai. Hanya setelah kanak-kanak ini menjangkaui usia remaja baru masyarakat sedar yang rupa fizikal yang dianggap cantik/kacak ini mempunyai kelemahannya kerana mereka tidak mempunyai penglihatan yang baik dan fobia kepada cahaya dan panas matahari. Kesan ini dirasai oleh glongan albinisme ini dan menyebabkan mereka mengasingkan diri dengan alasan tidak mampu menjalankan aktiviti sebagaimana orang “normal” yang lain. Lama-kelamaan masyarakat sekeliling yang sibuk dengan aktiviti harian semakin lupa dengan kehadiran golongan ini. Walaubagaimanapun naluri rakyat Malaysia secara keseluruhannya mahu golongan ini dianggap orang biasa yang normal yang turut dilayan sebagai orang normal.

Sekali lagi rakyat Malaysia menunjukkan pertimbangan yang sangat wajar supaya golongan ini diberikan hak yang sama untuk bekerja sekiranya mereka mempunyai kelayakan. Ini sekali lagi berbeza dengan golongan di Tanzania yang sukar untuk mendapat pekerjaan. 8 Justeru itu adalah menjadi tanggungjawab sistem pendidikan untuk menyediakan prasarana yang khusus untuk golongan ini agar mereka dapat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Individu normal berkehendakkan golongan ini tidak bersikap menyendiri (dengan lain perkataan simpati pada diri sendiri) dan bangkit dengan penuh yakin yang mereka adalah sebahagian daripada masyarakat yang boleh berjaya. Penghayatan sebegini telah membuktikan yang individu albino boleh berjaya sebagaimana orang “normal” yang lain.


Memetik kata-kata Puan Azliza Aziz (Rajah 1) bagaimana beliau menangani kehidupan sebagai seorang albino tetapi masih boleh berjaya, beliau menyatakan:

“Golongan albinsme Malaysia mempunyai ruang yang cukup besar untuk mengembangkan potensi diri kerana mereka sesungguhnya diterima dalam masyarakat. Perasaan ingin menyendiri dan rendah diri hendaklah dihakis dari diri mereka. Ini dapat direalisasikan sekiranya keyakinan diri ditanam dalam diri disamping sokongan mantap keluarga.”

Rajah 1 Puan Azliza Aziz
Penutup

Tanggapan individu normal terhadap golongan albinisme amat positif dan sepatutnya bukan penghalang kepada kemandiri golongan ini. Jelas di sini menunjukkan golongan ini perlu dimotivasi untuk meningkatkan keyakinan diri. Pendidikan asas oleh keluarga dan para pendidik boleh menanamkan sikap ini dalam diri golongan albinisme ini. Ini perlu ditambah dengan penyediaan prasarana yang khusus tanpa membebankan faktor kewangan dan sumber manusia. Apa yang diperlukan daripada para pendidik dan rakan sebaya mereka ialah rasa empati, bukannya simpati dan saling membantu dalam persaingan sihat untuk peningkatan diri masing-masing. Kegagalan golongan albinisme bukan bersandar di bahu insan normal lagi sekiranya mereka telah dibantu dengan sebaik-baiknya. Selebihnya tergantunglah kepada individu albino untuk menongkah kehidupannya mengikut acuan yang telah diterap di fikiran mereka. Kekuatan emosi perlulah diselaraskan untuk menerima dan redha dengan kekurangan penampilan fizikal yang selama ini dianggap mengekang mereka untuk melakukan sesetengah aktiviti sebagaimana yang dapat dilakukan oleh orang ”normal” lain.

Bibliografi

1. Lewis, Ricki (1994) Human Genetics Concepts and Applications. Wm. C. Brown Publishers. New York.

2. Kagore, Fewstar, Lund, Patricia M. (1995) Oculocutaneous albinism among schoolchildren in Harare, Zimbabwe. Journal of Medical Genetics, November Volume 32(11):859-861.

3. Witkop, CJ Jr, Quevedo WC Jr, Fitzpatrick TB, King RA. Albinism, in Scriver CR, Begudet AL, Sly WS and Valla D: The Metabolic Basis of Inherited Disease, 6th Edition. New York, McGraw Hill, 1989, p 2905-47.

4. Kromberg, JGR, Jenkins T. Prevalence of albinism in South African Negro. S Afr Med J 1982; 61:383-6.

5. Luande J, Henschke CI, Mohammed N. The Tanzanian human albino skin. Cancer 1985;55:1823-8.

6. Ewusie JY. Characterization of the genetic profile of Swaziland, the ABO blood group and albinism. Swazi. J Sci Technol 1988;9:45-55.

7. Rusdi Mustapha (1998) Villagers face up to the albino factor, The Sunday, November 8, 1998 pp 17.

8. McBride, Sandy R, Leppard Barbara J. Attitudes and Beliefs of an Albino population towards sun avoidance: advice and services provided by an outreach Albino Clinic in Tanzania. Archieves Dermatology. Vol. 138(5) May 2002:629-632.

ALBINISME DI MALAYSIA: PREVALEN, STATUS AKADEMIK, STATUS SOSIO-EKONOMI DAN TANGGAPAN INDIVIDU NORMAL TERHADAP MEREKA

TAJUK : ALBINISME DI MALAYSIA: PREVALEN, STATUS AKADEMIK, STATUS SOSIO EKONOMI DAN TANGGAPAN INDIVIDU NORMAL TERHADAP MEREKA

PENYELIDIK : MAI SHIHAH ABDULLAH1

JULISMAH JANI2

KOD PENYELIDIKAN : 04-16-29-03

FAKULTI : 1 SAINS DAN TEKNOLOGI

2 SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Latar Belakang

Di Zimbabwe, daripada sejumlah 1.3 juta kanak-kanak sekolah yang telah disampel, seramai 459 kanak-kanak mengalami “oculocutaneous albinism”, memberikan prevalen 1 dalam 2833 orang1. Menurut laporan terkhir Organisasi Kebangsaan Albinisme dan Hipopigmentasi (NAOH), golongan albinisme yang merupakan penyakit keturunan berada dalam nisbah seorang bagi 17 000 individu. Namun begitu prevalen di USA ialah 1 dalam 36 000 di kalangan berkulit putih, berbanding Red Indian di Arizona 1 dalam 2772. Soweto, Afrika Selatan, prevalennya 1 dalam 3900 3, Dar-es-Salaam, Tanzania, 1 dalam 1429 4 dan Swaziland 1 dalam 1634 5. Jumlah penduduk Malaysia kini yang menjangkaui 22 juta orang memungkinkan terdapatnya sejumlah 1300 individu albino6. Kebanyakan kanak-kanak ini lahir dengan beribubapakan individu dengan ciri-ciri fizikal yang normal. Selain daripada kelainan daripada segi ketrampilan fizikal, golongan albinisme turut mengalami tekanan sosial dan emosi 7. Tanggapan penghidap ke atas diri sendiri dan masyarakat terhadap mereka turut mempengaruhi individu albino. Pengaruh ini berbeza-beza dari seorang keseorang dan pada peringkat umur dalam kehidupan golongan individu. Faktor ini memberikan implikasi dalam pembentukan harga diri golongan albinisme yang banyak bergantung kepada bagaimana mereka dapat mengseimbangkan dunia luarnya dengan tindakbalas emosi dalam dirinya.

Objektif

Kajian ini bertujuan:

 1. Mendapatkan prevalen dan memprofil status kademik dan sosio-ekonomi penghidap albinisme di Malaysia.
 2. Membandingkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah pada masa kini dengan zaman 1950-an.
 3. Meninjau tanggapan individu normal terhadap mereka disamping menjalankan penilaian kualiti hidup ke atas mereka.
 4. Mencerap dan membuat intervensi awal ke atas mereka secara klinikal dan pengurusan proses pengajaran dan pengajaran secara intensif ke atas empat kanak-kanak penghidap albinisme
 5. Kajian retrospektif dijalankan ke atas empat orang penghidap albinisme dewasa.

Metodologi

Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan, pemerhatian, retrospektif dan kaedah temu bual.

1. Soal-selidik dikirim ke 300 sekolah rendah seluruh Malaysia yang dipilih secara rawak disamping 4000 soal-selidik untuk mengkaji tanggapan individu normal terhadap penghidap albinisme.

2. Soal-selidik Kualiti Hidup penghidap albinisme.

3. Pencerapan dan intervensi (dengan menggunakan alat-alat bantuan penglihatan rendah) ke atas empat kanak-kanak penghidap albinisme sepanjang empat hari pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran yang di jalankan di sekolah masing-masing.

4. Temubual dengan empat orang dewasa penghidap albinisme untuk tujuan kajian retrospektif.

5. Analisis tahap penglihatan yang dijalankan oleh pakar optometris di Klinik Optometrik Universiti Kebangsaan Malaysia.

Dapatan

Hasil kajian dapat dirumuskan seperti berikut:

 1. Seramai 98 (7.54%) individu albinisme daripada 1300 populasi anggaran di Malaysia telah dikenalpasti. Seramai 77 (78.57%) orang telah menamatkan pengajian. Prevalen ini lebih rendah daripada populasi di Zimbabwe1, Soweto3, Tanzania4 dan Swaziland5; namun lebih tinggi daripada penduduk Amerika Syarikat dan Red Indian di Arizona2.
 2. Kajian menunjukkan pelajar albinisme dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan teras sekiranya bantuan dan bimbingan khusus diberikan. Proses pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada di sekolah pada masa kini tidak mengalami perubahan yang ketara sejak zaman 1950-an dalam membimbing pelajar albinisme. Suasana persekitaran untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah juga kurang sesuai untuk pelajar albinisme. Justeru itu, kemudahan dan prasarana di bilik darjah yang sesuai dan khas untuk pelajar albinisme perlu dibekalkan supaya pelajar albinisme dapat menimba ilmu pengetahuan tanpa kekangan dan kesukaran.
 3. Pengetahuan asas dan tanggapan pihak sekolah yang positif terhadap pelajar albinisme. Ini merupakan faktor yang penting dalam usaha memberi bantuan dan sokongan kepada pelajar albinisme sepanjang proses pembelajaran di sekolah. Kajian juga mendapati tanggapan orang “normal” yang positif terhadap golongan albinisme. Namun begitu pengetahuan mengenai sindrom albinisme kurang difahami (hanya 68% daripada populasi kajian yang dapat menguasai tahap pengetahuan asas).
 4. Kefahaman/pengetahuan asas mengenai sindrom yang sederhana dan hasil perkahwinan sesama saudara terdekat menjadi punca kepada kelahiran penghidap albinisme. Kajian ke atas salasilah keluarga penghidap albinisme telah membuktikan fenomena ini.
 5. Profil pendidikan menunjukkan 31 (31.6%) orang tidak pernah bersekolah tetapi daripada yang bersekolah, tujuh (7.14%) bergraduat dan tiga (3%) daripadanya memperolehi ijazah sarjana (kesemuanya penghidap albinisme perempuan). Jika dibandingkan dengan penghidap albinisme dari negara-negara dunia ketiga di Swaziland, Soweto, Zimbabwe dan golongan Red Indian di Arizona, profil akademik penghidap di Malaysia lebih baik. Namun begitu, walaupun Malaysia berkedudukan sebagai sebuah negara membangun, pengurusan dan pentadbiran pendidikan penghidap albinisme masih jauh kebelakang jika dibandingkan dengan negara-negara Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia.
 6. Profil akademik turut mempengaruhi status sosio-ekonomi penghidap sindrom albinisme ini. Pendapatan purata bagi penghidap albinisme lelaki berada dalam kategori sederhana dan lebih tinggi berbanding dengan perempuan albinisme. Ini disebabkan ramai penghidap albinisme perempuan yang tidak bersekolah dan tidak bekerja, sebaliknya individu lelaki lelaki masih mempunyai pekerjaan walaupun tidak pernah bersekolah. Ini dapat dijelaskan kerana penghidap albinisme lelaki merupakan ketua yang bertanggungjawab untuk menanggung keluarganya, manakala golongan albinisme perempuan kebanyakannya merupakan surirumahtangga.
 7. Penilaian Kualiti Hidup sebagai penghidap albinisme kurang memberansangkan jika tanpa alat bantuan penglihatan rendah, tetapi sebaliknya meningkat sekiranya dibekalkan dengan alatan ini. Kebanyakan penghidap albinisme terdiri daripada golongan berpendapatan sederhana dan tidak mampu untuk membeli alatan yang mahal ini. Faktor ini menjadikan ianya satu kekangan untuk menambah kualiti hidup penghidap albinisme.
 8. Status pendidikan dan seterusnya sosio-ekonomi golongan albinisme ini boleh ditingkatkan sekiranya sedikit perhatian istimewa diberikan dalam proses pengajaran-pembelajaran yang dijalankan. Untuk merealisasikan aspirasi ini pengetahuan pengendalian P-P kanak-kanak berkeperluan khas ini perlu didedahkan kepada semua guru pelatih yang berada di Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta. Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mengeluarkan seratus-peratus bakal guru perlu merintis ke arah menjadikannya suatu realiti.
 9. Kajian intervensi yang telah dijalankan menunjukkan hasil yang positif boleh diaplikasikan untuk membantu para guru dalam latihan dan dalam perkhidmatan untuk membimbing golongan ini.
 10. Seterusnya masyarakat Malaysia perlu ditingkatkan pemahaman mereka tentang kewujudan golongan ini. Tanggapan positif yang sedia ada diharapkan dapat membantu secara fizikal dan spiritual untuk “menormalkan” kehidupan golongan albinisme ini.

Cadangan dan Penutup

Penyelidikan ini boleh diperluaskan dengan melihat kepada aspek perundangan dan memberikan definisi yang tepat ke atas status individu penghidap albinisme. Ini akan memberikan mereka kemudahan dan potongan harga ke atas pembelian alatan intervensi dan manfaat hak-hak sebagai individu kurang upaya yang lain seperti lebih berpeluang mendapat pekerjaan, pelepasan cukai pendapatan, potongan harga tiket pengangkutan awam dan kos perubatan. Konsultansi untuk sukarelawan secara perseorangan atau berkumpulan yang berusaha untuk menubuhkan satu pertubuhan untuk menjaga kebajikan individu perlu dipertingkatkan dengan akses ke pihak berwajib dengan lebih mudah tanpa halangan birokrasi yang ketat.

Rujukan

1. Kagore, Fewstar, Lund, Patricia M. (1995) Oculocutaneous albinism among schoolchildren in Harare, Zimbabwe. Journal of Medical Genetics, November Volume 32(11):859-861.

2. Witkop, CJ Jr, Quevedo WC Jr, Fitzpatrick TB, King RA. Albinism, in Scriver CR, Begudet AL, Sly WS and Valla D: The Metabolic Basis of Inherited Disease, 6th Edition. New York, McGraw Hill, 1989, p 2905-47.

3. Kromberg, JGR, Jenkins T. Prevalence of albinism in South African Negro. S Afr Med J 1982; 61:383-6.

4. Luande J, Henschke CI, Mohammed N. The Tanzanian human albino skin. Cancer 1985;55:1823-8.

5. Ewusie JY. Characterization of the genetic profile of Swaziland, the ABO blood group and albinism. Swazi. J Sci Technol 1988;9:45-55.

6. Mai Shihah Abdullah dan Julismah Jani (2004). Prevalen dan profil akademik golongan albinisme di Malaysia. Prosiding Pendidikan Khas. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jilid 2. Bangi. pp. 338 – 353.

7. McBride, Sandy R, Leppard Barbara J. Attitudes and beliefs of an albino population towards sun avoidance: advice and services provided by an outreach Albino Clinic in Tanzania. Archieves Dermatology. Vol. 138(5) May 2002:629-632.

MASALAH ALAHAN DALAM KALANGAN PENGHIDAP ALBINISME DI MALAYSIA

MASALAH ALAHAN DALAM KALANGAN PENGHIDAP ALBINISME DI MALAYSIA

MAI SHIHAH ABDULLAH

JABATAN BIOLOGI

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

ABSTRAK

Dalam kalangan 150 penghidap albinisme yang ditemui, terdapat sebilangan yang menghadapi masalah kulit dan mata yang gatal. Keadaan ini memberikan impak kepada penglihatan dan kulit mereka. Tujuan penyelidikan dijalankan untuk mengenalpasti bahan yang mendatangkan simptom alergik kepada penghidap albinisme yang difikirkan mendatangkan kerengsaan kepada mereka. Seramai 43 penghidap albinisme dan 161 responden individu normal menjalani ujian alahan terhadap 32 jenis alergen, satu ujian positif (histamin) dan ujian negatif (saline). Masalah alahan yang sering dihadapi oleh golongan penghidap albinism rata-ratanya kepada hama dalam habuk (65.1%). Prevalens ini jauh lebih tinggi daripada individu normal (32.3%). Masalah alahan lain ialah lipas, ketam dengan masing-masing 11.6%, rumput dan udang dengan (9.3%). Jika dibandingkan dengan individu normal, masalah alahan mereka turut tertumpu kepada lipas (18%), udang (13.7%), jeli raja (7.5%), bulu kucing (6.2%). Kajian juga mendapati kepelbagaian alahan kepada sejumlah 17 – 19 alergen yang hampir sama yang dihadapi oleh kedua-dua golongan. Ini memberikan refleksi yang masalah alahan dihadapi oleh penghidap albinisme menyamai sebagaimana individu normal. Walaubagaimanapun, alahan terhadap hama dalam habuk sangat ketara yang dihadapi oleh hampir 2/3 (65.1%) daripada responden penghidap albinisme. Penjelasan yang paling munasabah ialah kebanyakan penghidap albinisme lebih cenderong untuk berada di tempat yang agak suram kerana mereka turut menghadapi masalah fotophobia. Justeru, mereka lebih terdedah kepada hama dalam habuk. Masalah ini dapat dikurangkan jika ruang ini lebih terdedah kepada pancaran matahari. Pastikan bilik dalam keadaan yang bersih dan peralatan di bilik tidur terutamanya cadar, sarung bantal ditukar dengan kerap dan tidak menyimpan anak patung atau memasang karpet. Pentadbiran alahan turut dibincangkan.

PENGENALAN

Selain daripada masalah penglihatan, golongan ini turut mengalami masalah kekurangan pigmen melanin (King, Hearing, Creel & Oetting (1995); Witkop, Quevedo, Fitzpatrick dan King, 1989). Masalah ini sehingga kini tidak menemui sebarang penyelesaian kerana ianya berkait rapat dengan faktor genetik. Masalah ini akan bertambah kritikal sekiranya mereka mengalami masalah alahan (Mai Shihah dan Julismah, 2004 dan Mai Shihah, 2005). Antara masalah alahan yang sering dihadapi oleh kebanyakan individu ialah alahan makanan. Alahan akan memberi kesan kepada mata, hidung, kulit (bahagian yang bermukus) dan seterusnya memberikan implikasi yang lebih terok kerana ianya turut membabitkan bahagian kulit yang sering melecuh (menyerupai kulit yang tersimbah air atau minyak panas) akibat terdedah yang terlalu lama kepada sinar matahari yang terik. Sekiranya penghidap tidak mengambil berat kepada soal pemakanan untuk menghindari gejala alahan, kulit mereka akan menjadi lebih terok apabila ditambah dengan tingkahlaku mengggaru kerana reaksi daripada alahan. Alahan juga boleh menyebabkan konjuktivitis yang mengganggu penglihatan, terutamanya golongan penghidap albinisme.

Sehingga ke hari ini, belum terdapat mana-mana kajian yang menjalankan ujian alahan ke atas golongan ini dan penyelidikan ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran apakah bahan-bahan utama yang mendatangkan reaksi alergik kepada mereka?

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian yang dijalankan untuk mengenalpasti masalah alahan dalam kalangan penghidap albinisme

KAJIAN LITERATUR

Alergi/Alahan: Penerangan Ringkas

Alergi atau alahan banyak dideritai oleh anggota masyarakat, namun ramai lagi yang masih tidak memahaminya. Tanpa pengetahuan asas mengenai alergi adalah sukar untuk menghindarinya atau meringankan reaksinya. Pengubatan dan pencegahan simptom/gejala alergi ini bergantung kepada pengetahuan tentang faktor penyebab dan pencetusnya.

Alergi adalah reaksi fizikal yang tidak normal yang dialami sekiranya terdedah kepada bahan (yang dinamakan alergen) yang menyebabkan terhasilnya sensitiviti/kepekaan yang melampau. Biasanya bahan alergen ini tidak merbahaya dan tidak akan menghasilkan simptom (gejala) ke atas orang normal, yang tidak alergik.

Simptom alergi boleh hadir dalam berbagai ragam dan bentuk. Bersin dan hidung tersumbat biasanya disertai dengan tanda kemerahan (inflamasi) dan gatal di mata, merupakan gejala yang sangat klasik. Namun simptom (Rajah 1) ini tidak semestinya disebabkan oleh alergi. Kemungkinan gejala ini disebabkan oleh keadaan lain seperti infeksi sinus, perubahan cuaca, reaksi terhadap asap atau bauan.

Angioedema

Urtikaria

Alergik rhinitis

(a) (b) (c)

Dermatitis atopik

Konjunktivitis

(d) (e)

Rajah 1 Simptom/gejala yang disebabkan oleh alergi/alahan

Ujian Alahan

Ujian alahan adalah suatu ujian yang dilakukan ke atas bahagian kulit anda untuk mengenalpasti bahan alergi (alergen) yang memicu reaksi alergik.

Penyelidikan Alergi di Malaysia

Masalah alergi makanan dibincangkan secara mendalam dalam Bindslev (2001), Bock & Atkeins (1989), Farrell & Kettlhut (1995), aeroallergen (Hattevig, Kjellman, Bjorksten & Johansson (1987) dan pelbagai alergen yang lain masih merupakan disipin yang baru diterokai di Malaysia. Alergik kepada makanan, aeroalergen dan hasil lebah madu adalah diantara kajian yang pernah dijalankan (Mai Shihah, Shahnaz, Syed Tajuddin & Nasuruddin (2004) dan Gan & Rajagopalan (1987)).

Prevalens Alergi di Malaysia

Pastinya sehingga kini, sangat sedikit yang diketahui mengenai status alergi di Malaysia, walaupun pemerhatian menunjukkan ianya dihidapi oleh majoriti penduduknya. Alergi sering dianggap tidak penting dan tidak memerlukan pengurusan kerana produktiviti pekerja, pelajar yang menghidapnya tidak begitu dipertikaikan kerana emolumen, prestasi pekerja dan pelajar tidak dinilai sebegitu rupa. Anggaran dari kajian Leung dan Ho (1994) memberikan statistik 7.6% daripada populasi rakyat Malaysia menghidap sekurang-kurangnya satu alergi. Jumlah ini cukup besar untuk memberikan implikasi kepada kos perubatan yang ditanggung oleh kerajaan sekiranya setiap individu datang berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan. 34, 628 (0.78%) daripada 5 juta pelajar sekolah dilaporkan tidak hadir ke sekolah disebabkan banyak faktor termasuklah alergi (umum mengetahui sebagai selsema, bengkak muka dan gatal-gatal pada mana-mana bahagian tubuhnya). Ibubapa dan guru yang sering bersama kanak-kanak ini sering tidak menyedari simptom alergi yang terdapat pada mereka. Lantas rasa tidak endah sering menyelubungi ibu bapa dan guru-guru sehingga menjadikan masalah alergi tidak ditangani secara yang sepatutnya. Kajian masalah alahan dan hubungannya dengan masalah ketidakhadiran pelajar dijalankan oleh Mai Shihah dan Julismah (2003) dan mendapati anggaran ketidakhadiran pelajar ke sekolah ialah 1.32 hari dalam kalangan penghidap alergi dan 16 hari disebabkan oleh faktor-faktor lain dan menjadikan anggaran kasar sebanyak 18 hari setahun bagi kebanyakan pelajar yang mempunyai masalah ketidakhadiran ke sekolah. Beberapa pentaabiran pelajar yang menghadapi masalah alahan disenaraikan dalam kajian Julismah dan Mai Shihah (2003) dengan membincangkan peranan ibu bapa, guru dan pentadbir sekolah bagi pelajar menjalani aktiviti di dalam dan di luar sekolah.

Kajian Mai Shihah (2006b) mendapati daripada 285 responden, 141 (49.5%) individu perempuan dan 144 (50.5%) individu lelaki mengambil bahagian dalam penyelidikan mereka, 168 (58.9%) positif ke atas ujian cucuk kulit. Dalam kalangan kanak-kanak pra sekolah, 18.5% didapati alergi kepada sekurang-kurangnya satu alergen, 25% pelajar sekolah rendah dan meningkat kepada 39.3% bagi pelajar sekolah menengah dan menurun ke 17.3% dalam kalangan pelajar pra universiti. Prevalen ini jauh lebih tinggi daripada yang diutarakan oleh Leung dan Ho (1994), 10 to 30% di negara-negara maju, 43% dalam kalangan pelajar Finland (Haahtela, 1979), dan 43% pelajar Sweden (Hattevig et al., 1987). Sensitizasi mengikut alergen dengan perbandingan jantina seperti dalam Jadual 1.

Jadual 1

Sensitizasi mengikut jantina

Alergen

Lelaki (%)

Perempuan (%)

Lipas

10.4

13.5

Debunga

2.1

0.7

Rumput

2.8

3.5

Ikan darat

4.9

3.5

Ikan laut

2.8

2.1

Hama dalam habuk

61.8

46.1

Jeli ratu

9

2.1

Madu

5.6

1.4

Kumpulan aeroalergen

63.9

51.8

Kumpulan Hasil lebah

10.4

2.8

Trend Aliran Sensitizasi daripada Kanak-Kanak Pra Sekolah sehingga Pelajar Pra Ijazah

Penghidap alergi kepada hama dalam habuk adalah yang tertinggi diikuti dengan lipas (Jadual 2). Alahan kepada debunga didapati seawal sekolah menengah dan menurun apabila pelajar berada di universiti. Gaya hidup mungkin boleh menjelaskan keadaan tersebut.Kanak-kanak banyak menghabiskan masa di padang dalam usia yang sebegini dan mengurangkan aktiviti ini dengan meningkatkan usianya mereka. Alergik kepada hama dalam habuk dan lipas boleh dijelaskan yang kebanyakan bilik di tadika, di karpet, dipenuhi dengan banyak anak patung yang lembut, bantal dan tilam,

Biasanya barangan agak berhabuk dan cenderong dijadikan ruang pembiakan hama dan kanak-kanak prasekolah sering terdedah kepada alergen ini. Semasa di sekolah rendah, kanak-kanak ini berada di bawah pengawasan dan bilik mereka turut dikemas oleh ibu masing-masing. Apabila mereka semakin besar, mereka telah mempunyai bilik masing-masing dan tugas mengemasnya menjadi tanggungjawab sendiri. Remaja, biasanya bukanlah pembersih orangnya dan sekali lagi masalah alergik kepada hama dalam habuk dan lipas meningkat dalam fasa usia ini. Di universiti, mereka lebih bertanggungjawab dan biasanya bilik mereka lebih bersih dan perlakuan ini merendahkan semula prevalens alergik kepada dua bahan tadi semasa fasa usia ini. Aliran yang sama juga jelas kelihatan bagi alergik kepada debunga dan rumput. Justeru itu, alergi berkaitrapat dengan jumlah pendedahan alergen di persekitaran yang dihirup oleh penghidap.

Biasanya barang-barang ini tidaklah begitu bersih dan kanak-kanak prasekolah sering terdedah kepada alergen ini. Semasa di sekolah rendah, kanak-kanak ini berada di bawah pengawasan dan bilik mereka turut dikemas oleh ibu masing-masing. Apabila mereka semakin besar, mereka telah mempunyai bilik masing-masing dan tugas mengemasnya menjadi tanggungjawab sendiri. Biasanya remaja bukanlah pembersih orangnya dan sekali lagi masalah alergik kepada hama dalam habuk dan lipas meningkat semula dalam usia ini. Di universiti, mereka lebih bertanggungjawab dan biasanya bilik mereka lebih bersih dan perlakuan ini merendahkan semula prevalens alergik kepada dua bahan tadi semasa fasa usia ini. Aliran yang sama juga jelas kelihatan bagi alergik kepada debunga dan rumput. Justeru itu, alergi berkaitrapat dengan jumlah pendedahan alergen di persekitaran yang dihirup oleh penghidap.

Jadual 2

Prevalens sensitizasi dalam kalangan responden

Alergen

Pra sekolah

(%)

Sekolah rendah

(%)

Sekolah menengah

(%)

Pra ijazah

(%)

Lipas

11.29 (r2)

4.76

19.14 (r2)

9.09 (r2)

Debunga

0

0

3.19

1.51

Rumput

1.61

6.34 (r2)

3.19

1.51

Ikan laut

3.22

6.34 (r2)

6.38

0

Ikan darat

3.22

3.17

0

4.54 (r3)

House

dust mites

45.16 (r1)

63.49 (1)

62.76 (r1)

40.91 (r1)

Jeli ratu

6.45 (r3)

3.17

8.51 (r3)

3.03

Madu

3.22

1.58

5.32

3.03

* r1= tertinggi , r2 = kedua tertinggi, r3 = ketiga tertinggi

Kajian yang sama diteruskan untuk mengkaji sekiranya masalah alergi yang dihadapi oleh penghidap albinisme berbeza dibandingkan dengan mereka yang normal dan untuk dikenalpasti sekiranya mereka memerlukan pengurusan alergi secara khusus perlu dirangka untuk mereka.

KAEDAH PENYELIDIKAN

Ujian Alahan

Ujian kulit bagi mengenalpasti bahan alahan responden mengandungi satu set panel dengan 34 jenis alergen termasuk histamin (sebagai ujian positif) dan saline (sebagai ujian negatif). Kesemua responden akan menjalani ujian cucuk kulit seperti yang ditunjukkan dalam langkah-langkah di bawah (Rajah 1).

a. Tanda akan dilukis di permukaan lengan bawah responden sejumlah 34 titikan kecil.

b. Titisan setiap alergen akan dibuat berhampiran yang mungkin dengan tanda titik yang telah dilukis tadi.

c. Satu tusukan/kuisan dibuat di permukaan paling atas kulit pada arah 450 menerusi setiap titisan alergen tadi. Satu lanset akan digunakan sekali sahaja bagi mengelakkan kontaminasi.

d. Responden diminta untuk menunggu reaksi dalam tempoh 15 – 20 minit. Mereka diingatkan untuk tidak menggaru bahagian yang diuji.

e. Setelah 15 mkinit, responden akan dijalankan pemeriksaan ke atas bahagian yang telah diuji untuk memerhatikan sekiranya ada bintil merah yang kelihatan.

f. Perimeter bintilan akan dilukis dengan pen, pelekat lut sinar akan dilekatkan yang akan memindahkan surihan ke atasnya. Surihan ini akan dipindahkan ke lembaran keputusan. Diameter bintil merah akan diukur untuk menentukan tahap alergi responden. Ukuran 1 -3 mm menunjukkan tahap rendah, 3 – 6 mm sederhana dan yang melebihi 6 mm dianggap kritikal.

Di samping itu juga, responden diberi keterangan ringkas mengenai ujian ini, menandatangani borang pengakuan (Lampiran 1) dan ditemubual untuk menjawab beberapa soalan sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran 2.

Bacaan pada 15 - 20 minit

Rajah 1 Langkah-langkah menjalankan Ujian Cucuk Kulit

KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

Kajian Perbandingan Masalah Alergi Dalam Kalangan Penghidap Albinisme dan Individu Normal

Satu lagi kajian yang dijalankan dalam penyelidikan ini ialah mengkaji masalah alahan/alergi dalam kalangan penghidap albinisme dan individu normal. Keputusan adalah seperti Jadual 3.

Daripada 32 alergen yang telah diuji ke atas responden, didapati 19 merupakan bahan alergen yang biasa dalam kalangan mereka. Diversiti bahan yang merupakan alergen kepada kedua-dua kumpulan responden hampir sama, 17 alergen dalam kalangan responden normal dan 16 dalam kalangan penghidap albinisme. Bilangan alergen yang menyebabkan alergi yang hampir sama untuk kedua-dua kumpulan menunjukkan tidak ada masalah alergi yang melampau yang dihadapi oleh golongan pengidap albinisme.

Alergen yang biasa dalam kalangan kedua-dua responden ialah hama dalam habuk. Ini adalah dapatan yang diperolehi oleh kebanyakan penyelidik di seluruh dunia. Alergen yang biasa mendatangkan reaksi alergik dalam kalangan penduduk dunia ialah debunga, kulat, hama dalam habuk, bulu haiwan, makanan dan gigitan serangga. Kebanyakan premis termasuk sekolah dan taman jagaan kanak-kanak terdapat alergen seperti hama dalam habuk, lipas, bulu haiwan dalam kuantiti yang cukup untuk menetuskan reaksi alergik. Keputusan kajian ini juga menghampiri trend dan peratus kajian Mai Shihah (2006) yang mendapati hama dalam habuk menduduki tempat teratas dengan 61% dalam kalangan responden lelaki dan 46.1% responden perempuan. Alergen kedua tertinggi ialah lipas (13.% dalam kalangan perempuan) dan (10.4% dalam kalangan lelaki).

Dalam kalangan penghidap albinisme, mereka lebih terdedah kepada hama dalam habuk dan lipas ini kerana rata-rata daripada mereka yang lebih sukakan tempat yang lebih gelap dan cuba mengelak kawasan dengan keamatan cahaya matahari yang menyilaukan mata dan menyakitkan kulit mereka. Justeru itu pendedahan ini akan mencetuskan sensitiviti mereka terhadap alergen-alergen ini.

Jadual 3 Perbandingan Alergi/Alahan antara Penghidap Albinisme dengan Individu Normal

Alergen

Individu Normal (N= 43)

Penghidap Albinisme (N= 161)

Bilangan

Peratus

Bilangan

Peratus

Hama dalam habuk

28

65.1

52

32.31

Lipas

5

11.6

29

18.0

Ketam

5

11.6

7

4.4

Udang

4

9.3

22

13.7

Rumput

4

9.3

7

4.4

Pisang

2

4.7

5

3.18

Bulu kucing

2

4.7

10

16.2

Kerang, kepah

2

4.7

40

24.8

Kulat

1

2.3

4

2.5

Ayam

6

3.7

Susu lembu

3

1.9

Jeli ratu

1

2.3

12

7.5

Madu

6

3.7

Debunga

1

2.3

4

2.5

Telur

1

2.3

4

2.5

Ikan

1

2.3

4

2.5

Kekacang

1

2.3

Daging lembu

1

2.3

KESIMPULAN DAN CADANGAN

Masalah alergi dalam kalangan penghidap albinisme adalah suatu yang menjejaskan gaya hidup mereka dan senarionya sama sebagaimana yang dihidapi oleh individu normal. Masalah utama ialah alergik kepada hama dalam habuk, diikuti dengan lipas dan bahan dalam udara yang lain.

Penghidap albinisme perlu mendapatkan khidmat pakar kulit dan alahan untuk mengenalpasti bahan alergen yang mereka alah. Setelah mengenalpasti bahan alergen tersebut, kaedah yang paling selamat dan berkesan ialah menjauhi sumber bahan-bahan tersebut. Ibubapa, pihak pentadbiran sekolah dan pengurusan tempat penghidap albinisme bekerja perlu mengetahui masalah mereka untuk mengelakkan daripada masalah serangan simptom alergi terutamanya anafilaktik.

BIBLIOGRAFI

Bindslev-Jensen, C.1998. Food allergy. BMJ. 316:1299-1302.

Bock, S.A., Atkeins, F.M. 1989.The natural history of peanut allergy. J. Allergy Clin Immunol. 83:900-904.

Ewusie JY. (1988). Characterization of the genetic profile of Swaziland, the ABO blood group and albinism. Swazi. J Sci Technol. 9:45-55.

Farrell, M.K. & Kettelhut, B.V. 1995. Food allergy. In: Lawlor, G.J., Fischer, T.J., Aderlman, D.C. eds. Manual of Allergy and Immunology. Boston. Little, Brow and Company. 1995;290-302.

Gan, S.C. and Rajagopalan, K. Correlation of RAST result and serum IgE levels with the allergic symptoms of some clinically defined Malaysian cases. Malaysian J Pathol 1987;9:57-61.

Gold, M.E. (2002). The effects of the physical features associated with albinism on the self-esteem of African American youths. Journal of Visual Impairment and Blindness, 96:133 -1 142.

Hattevig, G., Kjellman, B., Bjorksten, B., and Johansson, S.G.O.1987. The prevalence of Allergy and IgE antibodies to inhalant allergens in Swedish school children. Acta paediatr Scand. 1987;76:349-355.

Kagore, Fewstar, Lund, Patricia M. (1995) Oculocutaneous albinism among schoolchildren in Harare, Zimbabwe. Journal of Medical Genetics, November Volume 32(11):859-861.

King, R.A., Hearing, V.J., Creel, D.J. and Oetting, W.S. (1995). Albinism. In C.R. Scriver, A.L. Beaudet, W.S. Sly and D. Valle (Eds.) The Metabolic and Molecular Basis of Inherited Disease. New York: MacGraw-Hill, 4353 – 4392.

Krischer, C. C. & Meissen, R. (1983). Reading speed under real and simulated visual impairment. Dalam Legge, G. E, Pelli, D. G., Rubin, G. S. & Schleske, M. M. (1985). Psychophysics of reading. I. Normal vision. Vision Research, 25(2), 239-252.

Kromberg, JGR, Jenkins T. Prevalence of albinism in South African Negro. S Afr Med J 1982; 61:383-6.

Leung, R. and Ho, P. 1994. Asthma, allergy, and atopy in three South-East Asian populations. Thorax: Dec;49(12):1205-10.

Mai Shihah dan Julismah. (2003) Allergy among Malaysian adolescents: Implications for parents and educators. A paper presented at Persidangan Psikologi ke 3. 9 – 11 May, 2003. City Bayview Hotel, Langkawi.

Mai Shihah, Shahnaz, Tajuddin & Nasuruddin (2001). Bee Product allergy in relation to honey, royal jelly, pollen and honeybee derivatives: characterization of allergenic proteins by means of immunoblotting. Kertas kerja dibentangkan dalam 4th APCE, 14-17 August 2001, Kuala Lumpur.

Mai Shihah Abdullah (2006).Allergy among Malaysian school children and undergraduate students: A preliminary study. Jurnal Pendidikan Indonesia (in prep).

Mai Shihah Abdullah dan Julismah Jani (2004). Prevalens dan Profil Akademik Penghidap Albinisme di Malaysia. Prosiding Seminar Pendidikan Khas (Jilid 2): 338 -353.

Mai Shihah Abdullah dan Julismah Jani (2005). Albinism in Malaysia. Kertas Kerja dibentangkan dalam Konferens Sedunia Albinisme. Edinburgh.

Witkop, CJ Jr, Quevedo WC Jr, Fitzpatrick TB, King RA. Albinism, in Scriver CR, Begudet AL, Sly WS and Valla D: The Metabolic Basis of Inherited Disease, 6th Edition. New York, McGraw Hill, 1989, p 2905-47.


LAMPIRAN 1

BORANG PENGAKUAN

(CONSENT FORM)

JIKA ANDA IBU/BAPA ATAU PENJAGA KEPADA PELAJAR INI, SILA BERIKAN PENGAKUAN UNTUK MEMBENARKAN PELAJAR INI MENJADI SUKARELAWAN UNTUK MENJALANI UJIAN CUCUK UNTUK MENGESAN ALAHAN (ALERGI)

(IF YOU ARE THE PARENTS/GUARDIAN TO THIS STUDENT DO GIVE IN THE CONSENT TO SUBJECT YOUR CHILD TO SKIN PRICK TEST FOR THE DETECTION OF ALLERGY)

Saya___________________________________ No. Kad Pengenalan _____________

(I) (I/C No.)

dan beralamat ____________________________________________________________________

(residing at)________________________________________________________________________

dengan ini memberikan pengakuan dan keizinan sebagai subjek kepada ujian cucuk untuk mengesan alahan (alergi) terhadap makanan dan produk lebah.

(herein allow and giving my consent to subject my child to the skin prick test for the detection of food and bee product allergy.

_______________________ _________________

Tandatangan ibu/bapa/penjaga Tarikh

(Signature of parents/guardian) (Date)

_______________________ ______________________________

Tandatangan saksi Nama saksi

(Signature of witness) (Name of witness)

LAMPIRAN 2

SOALSELIDIK ALAHAN (ALERGI)

(ALLERGY QUESTIONNAIRE)

(1) NAMA: (2) JANTINA:

(NAME) (SEX)

(3) UMUR: (4) BANGSA:

(AGE) (RACE)

(5) PEKERJAAN: (6) NO. TELEFON:

(OCCUPATION) (TELEPHONE NO.)

(7) LAMA MENGIDAP ALAHAN (ALERGI): ______________ TAHUN

(ALLERGY ONSET) (YEARS)

(8) FAKTOR-FAKTOR PENGGALAK ALAHAN:

(AGGRAVATING FACTORS)


HABUK RUMPUT/DEBUNGA CUACA

(DUST) (GRASS/POLLEN) (WEATHER)

ASAP BULU HAIWAN BAHAN KIMIA

(SMOKE) (ANIMALS DANDERS) (CHEMICALS)


UBATAN HARUMAN AEROSAL

(MEDICATION) (FRAGRANCE) AEROSAL)


MAKANAN SENGATAN PRODUK LEBAH

(FOOD) (ANIMAL STING) (BEE PRODUCT)

LAIN-LAIN ___________

(OTHERS)

(10) PEMAKANAN

(CONSUMPTION)

YA / YES

ADAKAH ANDA MENGAMBIL PRODUK LEBAH

(DO YOU CONSUME HONEY PRODUCTS) TIDAK / NO

(11) SIMPTOM ALERGI:

(ALLERGY SYMPTOMS)


HIDUNG BERAIR BIBIR BENGKAK MATA BERAIR

(RHINITIS) (LIPS SWOLLEN) (CONJUNCTIVITIS)

LAIN-LAIN: _________________

(OTHERS)

(12) RESPIRATORI:

(RESPIRATORY)


ASTHMA PENING KEPALA RESDUNG

(ASTHMA) (MIGRAINE) (RHINITIS)

EKZEMA DERMATITIS SENTUHAN

(ECZEMA) (CONTACT DERMATITIS)

(13) LATAR BELAKANG KELUARGA BERKAITAN ALERGI:

(FAMILY HISTORY OF ALLERGY)


EMAK BAPA

(MOTHER) (FATHER)

ANAK ADIK-BERADIK

(CHILDREN) (SIBLINGS)

(14) TABIAT MEROKOK

(SMOKING HABIT)


ADAKAH ANDA SEORANG PEROKOK? YA TIDAK

(CIGARATTE SMOKING) (YES) (NO)

(15) HAIWAN PELIHARAAN

(PETS AT HOME)

ADAKAH ANDA MEMPUNYAI HAIWAN PELIHARAAN? YA TIDAK

(PETS AT HOME) (YES) (NO)

(16) PERSEKITARAN RUMAH:

(HOME ENVIRONMENT)


HAIWAN PELIHARAAN ASAP ROKOK

(PETS AT HOME) (CIGARATTES SMOKE)

KABUS HABUK

(HAZE) (DUSTY)


TANAMAN HIASAN DALAM RUMAH VAKUM TILAM

(INDOOR PLANTS) (VACUUM MATTRESS)


PERMAIDANI DALAM BILIK TIDUR LIPAS

(CARPETS IN BEDROOM) (COCKROACHES)


JEMUR BANTAL SETIAP MINGGU ANAK PATUNG

(SUN PILLOWS WEEKLY) (SOFT TOYS)

SALIN SARUNG BANTAL DAN CADAR

(ENCASE PILLOWS AND BEDCOVER)